Mga Dapat Itanong sa Iyong Nephrologist

Female physician reviewing information with a man and woman

Ang nephrologist ay doktor sa bato na nagda-diagnose, gumagamot, at namamahala sa malalang sakit sa bato. Bago ka magpasya sa isang plano sa gamutan, mas mainam na maunawaan mo ang iba't ibang mga opsyon sa paggamot sa malalang sakit sa bato. Dapat mo ring talakayin ang prognosis ng iyong sakit, mga posibleng komplikasyon, at mga potensyal na pagbabago sa pamumuhay kasama ng iyong nephrologist.

Ang pagsulit sa oras kasama ng iyong pangkat ng tagapangalaga ay maaaring nangangahulugan ng pagtatanong ng mga tamang tanong.

Man shaking hands with a male physician

Pagkuha ng Tamang Impormasyon sa Tamang Panahon

Ang impormasyon sa website na ito ay nilalayong madagdagan pa ang iyong kaalaman maliban sa mga napag-usapan kasama ang iyong healthcare team o pangkat ng pangangalagang pangkalusugan. Ang pagsasama-sama ng mga impormasyong ito ay maaaring makatulong sa iyo na gumawa ng mahahalagang desisyon sa paggamot.

  • upang magpasya kung gusto mong sumailalim sa kidney replacement therapy o hindi
  • upang pumili sa pagitan ng iba't ibang uri ng paggamot sa CKD
  • upang magpasya kung gusto mong magpatuloy sa parehong paggamot sa CKD

Ang pipiliin mong opsyon ay depende sa kung ano ang mahalaga para sa iyo.

3 questions to ask your nephrologist about kidney disease treatment

3 Magandang Dapat na Itanong

Pagdating sa paggawa ng mga desisyon tungkol sa iyong plano sa paggamot kasama ng iyong pangkat ng pangangalagang pangkalusugan, magandang itanong ang 3 tanong na ito:

  1. Ano ang mga opsyon sa paggamot?
  2. Ano ang mga pros at cons ng bawat opsyon sa paggamot?
  3. Paano ako makakakuha ng suporta para matulungan akong gumawa ng tamang desisyon?
Ang 3 tanong na ito ay batay sa Shepherd HL, et al. Tatlong tanong na maaaring itanong ng mga pasyente upang mapabuti ang kalidad ng impormasyong ibinibigay ng mga doktor tungkol sa mga opsyon sa paggamot: Isang cross-over trial. Edukasyon at Pagpapayo sa Pasyente, 2011;84: 379-85
Illustration of woman consulting with doctor about kidney disease and treatment options

Habang nakaiskedyul na ang iyong pagbisita sa iyong healthcare team upang talakayin ang mga opsyon sa gamutan, basahin ang dokumento na ito para mas maintindihan ng maigi ang mga benepisyo ng bawat uri ng dialysis.