Chronic Kidney Disease (CKD) Stage 4

Ang chronic kidney disease (CKD) ay isang kondisyon na kung saan unti-unting bumababa ang paggana ng bato sa paglipas ng panahon at posibleng humantong sa kidney failure sa ilang pasyente. Sa CKD stage 4, mayroong advanced na pinsala sa bato, na may mataas na panganib ng paglala sa kidney failure. Kailangang magkaroon ng mga talakayan at pagpaplano para sa dialysis upang mapalitan ang mga function ng bato.

Panimulang introduksyon ng stage 4 na sakit sa bato

Chronic Kidney Disease (CKD) stages

Ang chronic kidney disease o malubhang sakit sa bato (CKD) ay nahahati sa 5 stages o yugto batay sa paggana ng bato at kung may mga palatandaan ng dugo o protina sa ihi.

Sa CKD stage 4, ang iyong mga bato ay lubhang napinsala, at mayroong malaking pagbaba sa paggana ng bato, na humahantong sa toxin at fluid build-up sa iyong katawan. Ang pagsusuri sa dugo upang matukoy ang paggana ng bato sa yugtong ito ay magbibigay ng tinatantyang glomerular filtration rate (eGFR) na 15-29 ml/min. Malamang na nakakaranas ka na ng mga sintomas ng CKD, pati na rin ang iba pang mga isyu sa kalusugan tulad ng anemia na dulot ng CKD. Ito ay isang kritikal na yugto para maunawaan ang pangangailangan para sa pagpapalit ng function ng bato at kung ano ang iyong mga opsyon.

Symptoms of stage 4 chronic kidney disease

Ang mga palatandaan ng sakit sa bato sa ay nagsisimulang lumitaw sa stage 3, ngunit kung minsan ay hindi lumalabas ang mga ito hanggang sa stage 4. Sa stage 4, ang mga sintomas ay mas karaniwan at maaaring lumala habang ang paggana ng bato ay lalong humihina.

Ang mga sintomas ng CKD stage 4 ay maaaring kabilang ang:

 • Pagkapagod
 • Kinakapos na paghinga
 • Pamamaga sa iyong mga kamay at paa
 • Pamamaga sa paligid ng mata
 • Pagbabago sa kulay o dami ng ihi
 • Pamumulikat
 • Mahinang gana sa pagkain
 • Pagduduwal at masamang lasa sa bibig
 • Problema sa pagtulog
 • Pagkati ng balat
 • Pagkawala ng kulay ng mga kuko at balat

Maaaring mag-iba ang mga sintomas sa bawat tao. Mahalagang malaman ang lahat ng mga sintomas ng CKD na iyong nararanasan upang matalakay ito kasama ng iyong mga doktor.

Paggamot para sa stage 4 na sakit sa bato

Illustration of woman consulting with doctor about kidney disease and treatment options

Ang paggamot para sa CKD stage 4 ay nakatuon sa paggamot sa mga isyu sa kalusugan na dulot ng pagpalya sa paggana ng bato, pagpapabagal sa paglala ng CKD, at pag-explore ng pangangailangan para sa kidney replacement therapy. Sa yugtong ito, dapat kang i-refer ng iyong regular na doktor sa isang espesyalista sa bato, na kilala rin bilang isang nephrologist, upang pangasiwaan ang iyong pangangalaga sa katagalan. Batay sa pagsusuri ng iyong pangkalahatang kondisyon, ang iyong nephrologist ay ipapaliwanag sa iyo at magsisimulang magplano para sa potensyal na kidney replacement therapy (dialysis at transplantation) kung ikaw ay tumuntong na sa CKD Stage 5, o kilala din bilang end-stage na sakit sa bato.

Pamamahala ng stage 4 na sakit sa bato

Illustration of doctor explaining kidney treatment to patient

Ang pamamahala sa iyong sakit sa bato upang pabagalin ang pag-usad nito ay kritikal sa CKD stage 4. Bilang karagdagan, ang paggamot ay nakatuon sa mga komplikasyon na dulot ng CKD, tulad ng anemia at metabolic bone disease. Sa yugtong ito, mahalaga din na tumuon sa pagpapanatili ng balanseng likido upang maiwasan ang pagkakaroon ng likido sa iyong mga binti o baga.

Kasama sa iba pang rekomendasyon ang paggawa ng mga pagbabago sa iyong diyeta, katamtamang pag-eehersisyo, pagtigil sa paninigarilyo, paglilimita sa pag-inom ng alak, pagpapanatili ng malusog na timbang, at pagsubaybay sa iba pang mga kondisyon ng kalusugan, tulad ng mataas na presyon ng dugo o diabetes.

Ang prognosis para sa stage 4 na sakit sa bato

Illustration of doctor explaining kidney disease condition and treatment options to elderly patient

Sa stage 4 ng CKD, ang iyong mga bato ay lubhang napinsala, at ang pangkalahatang paggana ng bato ay nabawasan nang husto. Gayunpaman, posible pa ring pabagalin ang pag-usad ng CKD at pamahalaan ang iba pang potensyal na isyu sa kalusugan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga rekomendasyon ng iyong healthcare team.

Mahalagang malaman na depende sa iyong pangkalahatang kondisyon at pagbaba ng paggana ng bato, magsisimula na ang iyong healthcare team na magplano ng mga opsyon ng gamutan sa pagpapalit ng bato kapag ikaw ay nasa stage 5 na sakit sa bato, na kilala rin bilang end-stage kidney disease.

Tungkol sa pagpapalit ng bato

Female physician reviewing information with a man and woman

Ang iyong nephrologist at iba pang miyembro ng multidisciplinary healthcare team ay magsisimulang mag-assess ng iyong pangkalahatang kondisyon at magbibigay sa iyo ng impormasyon tungkol sa kidney replacement therapy. Tatalakayin nila ang mga magagamit na opsyon sa paggamot at nais nilang marinig ang iyong mga pananaw tungkol sa kung paano sila aangkop sa iyong pamumuhay at mga kagustuhan. Dapat mong lubos na maunawaan ang iba't ibang mga opsyon at pag-isipang mabuti kung alin ang pinakamahusay para sa iyo. Sa pagtatapos ng prosesong iyon, ikaw at ang iyong nephrologist ang magpapasya sa pinakamahusay na opsyon sa paggamot para sa iyo.

Pag-isipan ang mga mahahalagang tanong na itatanong sa iyong nephrologist upang makagawa ng pinakamainam na desisyon tungkol sa iyong gamutan sa sakit sa bato.

MGA MADALAS NA TANONG

Mag-Subscribe sa MyKidneyJourney Newsletter