Hemodialysis sa Bahay

Ang Home hemodialysis (Home HD), ay isang pagpipilian sa terapiya na sumasala sa iyong dugo sa labas ng iyong katawan gamit ang isang dialysis machine at ginawang membrane, na tinatawag na dialyser. Dito ay malalaman mo pa ang tungkol sa home hemodialysis (Home HD).

Ano ang home hemodialysis (Home HD)?

Ang Hemodialysis (HD) ay isang uri ng dialysis na sumasala ng iyong dugo sa labas ng iyong katawan gamit ang isang makina at ang dialyser, isang ginawang pansala na kumikilos katulad ng artipisyal na kidney.

Male patient participating in home haemodialysis

Paano Ako Magsasagawa ng Home Hemodialysis (Home HD)?

Kung ang hemodialysis (Home HD) ang angkop na gamutan para sayo, ang iyong pangkat ng tagapag-alaga ay tuturuan ka kung paano ayusin ang iyong dialysis machine at iba pang mga kasangkapan, pagpapasok ng tama ng mga karayom, at kung paano gawin ang iyong paggagamot ng matagumpay.

Grandpa playing with kid

Maaari Kang Bigyan Ng Mas Higit Na Kalayaan Sa Home hemodialysis (Home HD)

Kumpara sa pagsasagawa ng dialysis sa klinika o ospital, ang home hemodialysis (Home HD) ay magbibigay sayo ng kaluwagan para planuhin ang gamutan sa pagitan ng mga aktibidad na pamilyar at gusto mo. Maaari ka ring bumyahe habang naka home hemodialysis (Home HD). Dapat mong makipag usap sa iyong klinika bago magplano ng mga aktibidad at pagbabyahe, dahil mas mabibigyan ka nila ng  impormasyon kung paano manatiling ligtas at malusog habang namumuhay ng buo at aktibo.

Alamin pa ang tungkol sa  pamumuhay habang nasa home hemodialysis (Home HD).

Home_HD_largeTile_4

Paghahanda ng Iyong Katawan para sa Home Hemodialysis (Home HD)

Bago mo simulan ang home hemodialysis (Home HD), kailangan mong makumpleto ang 4-6 na linggong pagsasanay para isagawa ang gamutan ng ligtas at matagumpay. Mangangailangan ka rin ng tagapag-alaga na tutulong sayo sa iyong home hemodialysis (Home HD), kung kaya’t kailangan din siyang magsanay.

A woman and man sitting on a couch with a home haemodialysis device

Paghahanda Ng Iyong Bahay para sa Home Hemodialysis (Home HD)

Upang magsagawa ng ligtas at epektibong home hemodialysis (Home HD), kakailanganin mo ng malinis na lugar para gawin ang iyong araw-araw na gamutan. Kailangan mo rin ng upuan o kama kung saan komportable kang makakaupo o makakahiga habang naggagamot at telepono upang matawagan kung kailangan ang iyong pangkat ng tagapag-alaga. Ang malinis na lugar ay dapat angkop para sa dialysis kabilang na ang uri ng saksakang eletrikal para sa iyong makina ng dialysis, panggagalingan ng tubig na madaling makuha habang naggagamot, at tubo para padaluyin ang anumang maduming tubig. Ang mga pagsasaayos na ito ay oorganisahin ng iyong klinika o ospital.

Isang myembro ng iyong pangkat ng tagapag-alaga ang bibisita sa iyong bahay at tutulungan kang magpasya sa pinakamainam na paglalagyan ng iyong gamutan at pag iimbak ng iyong mga supplies.

Home_HD_largeTile_6

Mga Benepisyo ng Home Hemodialysis (Home HD)

Ang Home hemodialysis (Home HD) ay maaaring ang tamang gamutan para sayo kung ito ay angkop sa iyong medikal at pisikal na kundisyon at pamumuhay. Ang home hemodialysis (Home HD) ang magbibigay oportunidad sayo na tamasahin ang pagiging komporable at kalayaan na kaakibat ng pagsasagawa ng dialysis sa lugar na pamilyar at ligtas, habang merong telepono na kung saan pwedeng tumawag ng propesyunal na tulong kung kinakailangan. Ang pagsasagawa ng gamutan sa bahay ang magbibigay kaluwagan sayo dahil hindi ka na madalas pupunta sa ospital o klinika.

Saan Sunod Papunta?

Illustration of a man and woman sleeping in a bed during at-home peritoneal dialysis

Peritoneal Dialysis (PD) sa Bahay

May mga iba pang uri ng dialysis na pwedeng isagawa sa bahay. Alamin pa ang tungkol sa peritoneal dialysis (PD).

Illustration of a patient participating in in-centre haemodialysis

Center Hemodialysis

Maaaring mas gusto mo na makatanggap ng dialysis sa hospital o treatment center na malapit sayo. Alamin pa ang tungkol sa in-center hemodialysis (Center HD).

Illustration of the human body and medication

Ibang Pagpipilian sa Gamutan

Kung ikaw at ang iyong klinika ay nagpasya na ang dialysis ay hindi angkop para sayo, meron pang ibang pagpipilian sa gamutan na maaaring isaalang-alang. Alamin pa ang tungkol sa paggagamot ng chronic kidney disease (CKD).